česky english deutsch

Porcelanit z Bystřan

Naučná stezka „Těžebna porcelanitu Bystřany“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Obec Bystřany – historie a současnost
  2. Historie těžebny a těžby porcelanitu
  3. Geologická charakteristika lokality
  4. Ekologická sukcese – počáteční stadium
  5. Rekultivace území
  6. Společenstva a druhy rostlin
  7. Společenstva a druhy hub
  8. Společenstva a druhy obratlovců
  9. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  10. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů