česky english deutsch polski <<<

Okolím Morávky

ZŠ Dobrá a její školní vzdělávací program

Základní informace Název ŠVP ZV Dobrá škola – dobrý start vyjadřuje jeho hlavní myšlenku – dobře připravit žáky na středoškolské studium, na praktický život a na uplatnění se ve společnosti. Škola se zaměřuje na dvě vzdělávací oblasti, na informační a komunikační technologie a environmentální výchovu. Naší snahou je, aby využívání informačních a komunikačních technologií bylo pro absolventy našeho programu běžnou záležitostí. Proto je výpočetní technika využívána ve všech vyučovacích předmětech na 1. i 2. stupni. Výuka informatiky je zařazena již od 4. ročníku a v každém ročníku 2. stupně, aby si žáci osvojili a rozšířili dovednosti využívání výpočetní techniky a moderních informačních technologií a splnili důležitý předpoklad pro uplatnění se na trhu práce. Na oblast ICT je zaměřena také nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů. K výuce informatiky máme k dispozici dvě počítačové učebny. Řadu let věnujeme pozornost environmentální výchově. V roce 2005 jsme získali titul Ekoškola a v roce 2009 titul Škola udržitelné rozvoje. V roce 2008 byla škola oceněna titulem Ekologická škola v Moravskoslezském kraji za mimořádné výsledky v oblasti ekologických aktivit a na léta 2009–2011 nám byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Velkého úspěchu jsme dosáhli v roce 2010, kdy jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. Oba tituly nás zavazují k neustálému působení na děti, k vytváření pozitivního vztahu k živé přírodě a k rozvíjení jejich ekologického myšlení a chování. Pro tyto účely využíváme centrum environmentální výchovy umístěné v prostorách multimediální učebny přírodopisu. Toto centrum poskytuje zázemí pro aktivity zaměřené na ekologickou výchovu a je vybaveno metodickými a výukovými materiály, knihami, výukovými programy a dalšími zajímavými pomůckami. Ekologické vzdělávání podporujeme zařazením volitelného předmětu s ekologickou tematikou a přírodovědného kroužku. Žáci se zúčastňují ekologických konferencí pořádaných naší školou a výukových programů nabízených ekologickými centry. Kromě toho pracují na ekologických projektech a téma environmentální výchovy se prolíná řadou vyučovacích předmětů. V samotné výuce je kladen důraz na metody zajímavé a motivující, aby co největší aktivita byla v hodinách přenesena na děti. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami, běžnou součástí výuky je používání internetu, dataprojektorů, interaktivních tabulí, videí, atd. Samozřejmostí našeho programu je skupinové a projektové vyučování, které vede žáky k týmové práci, toleranci, vzájemné pomoci a snazšímu upevnění vědomostí a dovedností.

GPS Position

N 49° 59.865', E 14° 41.624'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://