česky deutsch <<<

Lítovská výsypka

Obce Lítov, Habartov a Chlum Sv. Maří – historie a současnost

Město Habartov (německy Habersbirk) se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, vzdušnou čarou asi 6,7 km západně od centra města Sokolova. Geografická poloha je 50°10'59'' severní šířky a 12°33'02'' východní délky. Průměrná nadmořská výška města je 484 m. Ke dni 31. 12. 2015 zde žilo 4 889 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Habartova zaujímá rozlohu 21,39 km?. Město Habartov má pět částí – Habartov, Horní Částkov, Kluč, Lítov a Úžlabí. První písemná zmínka o Habartově pochází z roku 1339. V důsledku velkého rozvoje těžby uhlí a nerostů i jejich zpracovávání se obec rychle rozrůstala. Ve 30. letech 20. století zde ve 425 domech žilo cca 3 500 lidí. Velkou část administrativního území města Habartova zabírá Lítovská výsypka a jezero vzniklé zatopením zbytkové jámy povrchového hnědouhelného lomu Medard – Libík. V severní části území jsou zemědělsky obhospodařované plochy a lesní porosty. Obec Lítov se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, vzdušnou čarou asi 9 km západně od centra města Sokolova. Geografická poloha je 50°10'15'' severní šířky a 12°31'05'' východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 496 m. Obec je částí města Habartov. Je v ní evidováno 43 adres a žije zde 99 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Lítova zaujímá rozlohu 5,03 km?. Mezi obcemi Clum Svaté Maří, Habartov, Lítov, Bukovany a Kaceřov se rozkládá Lítovská výsypka (zvaná také Výsypka Lítov – Boden). Její těleso je tvořeno výsypkovými materiály ze skrývkových řezů dolu Medard – Libík. První zmínka o vsi Lítov pochází z roku 1378, kdy ji vlastnili zemané z Lítova. Obec Chlum Svaté Maří (německy Maria Kulm) se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, vzdušnou čarou asi 8,5 km jihozápadně od centra města Sokolova. Geografická poloha je 50°08'60'' severní šířky a 12°32'09'' východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 539 m. Ke dni 31. 12. 2015 zde žilo 304 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Chlumu Sv. Maří zaujímá rozlohu 4,70 km?. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341. Zajímavými pamětihodnostmi jsou: konvent křižovníků s červenou hvězdou a potní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Maří Magdaleny. ?? okres: Sokolov ?? obec: Habartov ?? katastrální území: Habartov (636339), Lítov (685879), Chlum Svaté Maří (651621) ?? list mapy: 11–14 (Sokolov), resp. 11–14–09 ?? souřadnice výsypky: 50°9'37.097"N, 12°32'10.917"E Lokalita je přístupná po účelových komunikacích z Habartova, Lítova a z Chlumu sv. Maří. Základní charakteristika výsypky ?? tvar výsypky: nepravidelný, protažený ve směru severovýchod – jihozápad ?? plocha výsypky: cca 723 ha ?? objem skrývkových zemin ve výsypce: cca 219,64 mil. m3 ?? nadmořská výška výsypky: 567 m n. m. ?? druh pozemků: ostatní plocha (jiná plocha, lesní pozemek, vodní plocha) ?? č. parcel: 185/17; 775/60 ?? vlastník pozemků: Sokolovská uhelná, a. s. ?? rok zahájení sypání výsypky: druhá polovina 20. století ?? rok ukončení sypání výsypky: 1997

Charakter krajiny Sokolovska

Obec Chlum Svaté Maří s poutním kostelem

GPS pozice

N 50° 10.099', E 12° 31.279'
[GPX]

[MAPY.CZ]