česky english deutsch <<< >>>

Lítovská výsypka

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na Lítovské výsypce zastoupeni společenstvy pokročilých stadií ekologické sukcese na zemědělsky i lesnicky rekultivovaných plochách. Místa s řídkým vegetačním pokryvem, kde na povrch vystupuje jílovitý a písčitý substrát, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 11 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 15 druhy. Z toho nomáda (Nomada roberjeotiana) je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky evidovaná v kategorii EN – ohrožené taxony. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří ševčík (Passaloecus clypealis). Biodiverzita blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je velmi vysoká, společenstvo je tvořeno 11 druhy. Z nich Formica cunicularia, mravenec otročící (Formica fusca) a mravenec lesní (Formica rufa) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 3 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde bylo dokumentováno celkem 15 druhů. Žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu bezobratlých České republiky ani zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byl zaznamenán slimák popelavý (Limax cinereoniger). Babočka admirál (Vanessa atalanta) je denní typicky tažný motýl z čeledi babočkovitých (Nymphalidae). Rozpětím křídel 5 – 6 cm patří k našim největším motýlům. V České republice se vyskytuje hojně od nížin až po horské oblasti. Zbarvení motýla je charakteristické. Na obou párech křídel jsou na tmavě hnědém podkladě oranžově až červeně zbarvené pruhy, na předních křídlech dále výrazné bílé skvrny, na krajích obou párů křídel jsou rovněž drobné planě modré skvrnky. V odpoledních hodinách samci hájí dočasná teritoria na keřích či stromech. Samice kladou vajíčka na různé druhy kopřivovitých rostlin (Urticaceae). V našich podmínkách jsou k zastižení od května do října. V květnu k nám přilétají jedinci z jihu. Rozmnoží se tady a na podzim zase odlétají zpět na jih. Když je u nás zima, zakládají tam generaci, která k nám na jaře přilétá. Na severu Evropy imága nejsou schopna přezimovat. U nás výjimečně přezimují ve sklepích. Vytváří dvě generace, v chladnějších oblastech pouze jednu. Babočka admirál se vyskytuje na loukách, okrajích lesů a zahradách. Dospělci se živí nektarem a na podzim mnohdy přezrálým ovocem, na kterém je lze díky tomu také často vidět.

Babočka admirál

Babočka paví oko

GPS pozice

N 50° 9.298', E 12° 31.507'
[GPX]

[MAPY.CZ]