česky english deutsch <<< >>>

Lítovská výsypka

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu je vcelku vysoká. Střídají se zde plochy s různorodým substrátem i vegetačním krytem, které poskytují širší spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Na plochách výsypky s lesnickou i zemědělskou rekultivací dospěly procesy ekologické sukcese do pokročilých stadií. Na místech s vysychajícím jemně zrnitým substrátem jsou společenstva počátečních stadií ekologické sukcese. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 1 druhu ohroženého a zvláště chráněného plaza, 35 druhů ptáků (z toho 11 ohrožených a 7 zvláště chráněných) a 3 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Plazi jsou zastoupeni silnější populací ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) z kategorie NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu obratlovců České republiky, která je vyhláškou zvláště chráněná jako silně ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje průměrnou biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v lesních porostech a v křovinách na výsypce. Z kategorie EN – ohrožené taxony Červeného seznamu byl potvrzen výskyt pisíka obecného (Actitis hypoleucos) zvláště chráněného jako silně ohrožený druh. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krkavec velký (Corvus corax) zvláště chráněný jako ohrožený druh, kulík říční (Charadrius dubius), potápka roháč (Podiceps cristatus) zvláště chráněná jako ohrožený druh a potápka malá (Tachybaptus ruficollis) zvláště chráněná jako ohrožený druh. Kategorii NT – téměř ohrožené taxony reprezentuje volavka popelavá (Ardea cinerea), čečetka zimní (Carduelis flammea) a vrána černá (Corvus corone). Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije linduška luční (Anthus pratensis), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Z dalších druhů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců zde mimo jiné žije zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa). Pisík obecný (Actitis hypoleucos) je bahňák z čeledi slukovitých (Scolopacidae). V České republice od nížin do cca 750 m n. m. místy běžně hnízdící druh. Obě pohlaví jsou stejně zbarvená. Hnízdí jednotlivě na kamenitých a písčitých náplavech a ostrůvcích řek a potoků, vzácně i u stojatých vod. Potrava je většinou živočišná, z malé části i rostlinná. <iframe src=„http://p­rehravac.rozhlas­.cz/audio/2447912/em­bedded“ scrolling=„no“ style=„border:no­ne;height:160px;wid­th:100%;overflow:hid­den“></iframe>

GPS pozice

N 50° 9.841', E 12° 32.414'
[GPX]

[MAPY.CZ]