česky deutsch >>>

Lítovská výsypka

Zemědělská rekultivace

Sanace je odstranění všech škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. V klasickém pojetí zahrnuje především technickou rekultivaci, při které jsou provedeny náročné terénní úpravy těžbou nerostných surovin i dalšími antropogenními aktivitami zdevastovaného území. Při úpravách terénu výsypek po těžbě hnědého uhlí i velkých odvalů po těžbě černého uhlí jsou přemísťována ohromná množství skrývkových zemin a haldoviny. S pomocí těžké techniky se na temenech těles vytvářejí rozsáhlé rovné nebo jen mírně zvlněné plochy. Budováním teras s odvodňovacími kanály jsou výrazně zmírňovány svahy výsypek i odvalů jako opatření proti sesuvům. Příprava pozemků pro následné biologické rekultivace (zemědělské a lesnické) zahrnuje terénní úpravy, převrstvení úrodnými půdami, opatření k obnově funkčního vodního režimu, meliorace a vybudování sítě provozních komunikací. Pokud byly pozemky dočasně odňaty ze zemědělského půdního fondu, navazuje na provedené technické úpravy terénu zemědělská rekultivace. Její technologický postup je dán požadovaným cílovým stavem, kterým může být orná půda, trvalé travní porosty, ale i další druhy zemědělsky obhospodařovaných pozemků (vinice, ovocné sady, zahrady apod.). Do poloviny 50. let 20. století byly realizovány jednoduché zemědělské rekultivace. Od 60. let 20. století se na upravených plochách využívala i skrývková ornice. V 70. a 80. letech 20. století byly zemědělské rekultivace uskutečňovány na většině ploch. Cílem bylo vrátit pozemky degradované těžbou co nejdříve zemědělskému obhospodařování. V 90. letech 20. století došlo k transformaci ekonomiky státu a k postupnému útlumu zemědělské výroby. Výrazně omezeny byly i zemědělské rekultivace na těžbou narušených plochách. Tento trend přetrvává i ve druhé dekádě 21. století. Provedení i výsledek zemědělských rekultivací musí respektovat ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Obvyklý způsob realizace zemědělských rekultivací spočívá v navezení a rozprostření organické hmoty na plochu. Následuje orba, vláčení, smykování, síje přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a v konečné etapě pěstování cílových plodin nebo zatravnění pozemků. Technické a biologické rekultivace zaměřené na obnovu zemědělského půdního fondu bývají prováděny i na místech, kde již není možné získat kvalitní produkční zemědělské pozemky. Výsledkem velkoplošných úprav jsou nevhodně velké zemědělské plochy nerozdělené dostatečným počtem ekostabilizačních prvků. Na Lítovské výsypce jsou výsledkem zemědělských rekultivací plochy trvalých travních porostů.

Trvalé travní porosty na Lítovské výsypce

GPS pozice

N 50° 9.555', E 12° 32.187'
[GPX]

[MAPY.CZ]