česky english deutsch <<<

Porcelanit z Bystřan

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území bývalé Těžebny porcelanitu Bystřany zastoupeni zejména společenstvy travnatých stepí s řídce rostoucími skupinami stromů a keřů a společenstvy mladých lesních porostů s převahou listnatých dřevin. Místa bez bylinného vegetačního krytu, kde na povrch vystupuje porcelanit, jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese na kamenitých substrátech chudých živinami. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 18 běžných druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Skupina blanokřídlých žahadlových (Hymenoptera: Aculeata) je reprezentována 29 druhy, z toho 2 jsou ohrožené. Do kategorie VU – zranitelné taxony Červeného seznamu bezobratlých České republiky patří ševčík (Passaloecus clypealis) a vosík obecný (Polistes nimpha). Společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae) je tvořeno 5 druhy. Z nich Formica cunicularia, mravenec otročící (Formica fusca) a mravenec lesní (Formica rufa) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Relativně solidní biodiverzitu má společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae), které je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 7 běžnými druhy. Vysokou biodiverzitou se vyznačuje řád motýlů (Lepidoptera), ze kterého zde bylo dokumentováno celkem 22 druhů. Z nich otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) je v Červeném seznamu evidován v kategorii EN – ohrožené taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněný jako ohrožený druh. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony patří lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh a přástevník starčkový (Tyria jacobaeae). Nalezen byl rovněž otakárek fenyklový (Papilio machaon) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byly zaznamenány 2 běžné druhy – hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a suchomilka obecná (Xerolenta obvia).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) Mezi nejkrásnější zástupce motýlů, které zde můžeme pozorovat, patří otakárek ovocný z čeledi otakárkovitých (Papilionidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Délka jeho předních křídel je asi 4 cm. Jejich základní barva je světle žlutá, první generace má oranžový pás na zadních křídlech. Samička bývá o trochu větší než sameček. Jeho housenky se vyvíjejí na hlohu a různých dřevinách z rodu slivoň (trnky, švestky, třešně). Dospělci nejsou, co se týče potravy tolik vybíraví. Živí se nektarem z květů běžných bylin a dřevin. V průběhu roku se stačí vyvinout až dvě generace motýlů. S první generací se můžeme setkat v průběhu dubna až června, druhá je vidět od července do září. Vzácně se v nejteplejších oblastech vyvíjí třetí, podzimní generace. Pro otakárky je v průběhu páření typický tzv. hilltoping. Samci se ve velkých hejnech shromažďují na nejvyšších bodech lokality a tam mezi sebou soutěží o to, komu se podaří obsadit „nejlepší“ tzn. většinou nejvyvýšenější místo. Samice se pak páří s nejúspěšnějšími jedinci. Otakárek ovocný patří mezi ohrožené druhy naší fauny. Je vázaný na lokality stepního charakteru. Jeho populace tedy trpí zejména postupným zarůstáním těchto lokalit dřevinami. Jeho výskyt na odvalech dolů je poměrně běžný, nesnese však, když je lokalita lesnicky rekultivována.

Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina) Lišaj pupalkový je druh motýla z čeledi lišajovitých (Sphingidae). V Červeném seznamu bezobratlých České republiky je uveden v kategorii NT – téměř ohrožené taxony. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Dospělý jedinec má rozpětí křídel 36 – 60 mm. Přední křídla jsou zelenošedá až zelenohnědá s tmavým prohnutým příčným pruhem. Vnější okraje křídel jsou vykrajované. Zadní křídla mají barvu žlutavou a na okrajích mají tmavou pásku. Tělo je šedavě zelené až šedé. Motýl je vázaný na společenstva rostlin s vrbkami, vrbovkami, kypreji a pupalkami. Létá v květnu až červnu po soumraku. Housenka si na zemi mezi listím a větvičkami spřádá řídký kokon. Kukla je červenohnědá, hladká a lesklá. Ve stadiu kukly tento druh přezimuje. Obývá okraje lesů, louky, paseky a křovinaté pásy poblíž potoků a řek. Vyskytuje se od nížin až do podhůří.

Otakárek ovocný

Otakárek fenyklový

GPS pozice

N 50° 37.444', E 13° 52.965'
[GPX]

[MAPY.CZ]