česky english deutsch <<< >>>

Porcelanit z Bystřan

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly území bývalé Těžebny porcelanitu Bystřany černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na části ploch byla provedena lesnická rekultivace. Při ní byl vysázen nový lesní porost, ve kterém jsou dominantní dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a habr obecný (Carpinus betulus). V příměsi je topol kanadský (Populus x canadensis), borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřín opadavý (Larix decidua). Doplňkově byla vysazena nepůvodní borovice černá (Pinus nigra). V části ponechané přirozené ekologické sukcesi mají ve stromovém patru dominantní zastoupení bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), topol bílý (Populus alba), vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). V příměsi je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus petraea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), malé zastoupení má modřín opadavý (Larix decidua), hrušeň obecná (Pyrus communis), třešeň obecná (Prunus avium) a slivoň švestka (Prunus domestica). V keřovém patru jsou dominantní vrby (Salix), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), růže šípková (Rosa canina) a svída krvavá (Cornus sanguinea). V místech, kde je obnažený živinami zcela chudý substrát porcelanitu, je bylinné patro vegetačního krytu extrémně chudé. Biologická rozmanitost druhů cévnatých rostlin je v tomto nepřírodním biotopu vyšší. Celkem zde bylo nalezeno 118 druhů cévnatých rostlin, z toho 34 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 7 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Do kategorie C3 – ohrožené taxony patří bělolist rolní (Filago arvensis), jestřábník klamavý (Hieracium fallacinum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) a štírovník tenkolistý (Lotus tenuis). Kategorii C4 – vzácnější taxony vyžadující další pozornost reprezentuje ostřice pašáchor (Carex pseudocyperus), jetel alpínský (Trifolium alpestre) a jilm habrolistý (Ulmus minor).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin Bělolist rolní (Filago arvensis) Bělolist rolní je jednoletá bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). V Červeném seznamu je evidován v kategorii C3 – ohrožené taxony. Rozšířen je v celé Evropě, kromě většiny Pyrenejského poloostrova a severu Skandinávie a dále ve střední Asii. V České republice roste roztroušeně od nížin až do podhůří. Celá rostlina je silně bíle plstnatá. Přímá, občas větvená lodyha je vysoká 5 – 40 cm. Listy jsou úzké, kopinaté a hustě plstnaté. Květenství je uspořádáno v kulovitých úborech. Kvete od června do září. Bělolist rolní patří mezi typické zástupce tzv. ruderálních druhů, tedy druhů vyhledávajících narušená stanoviště. Roste na propustných půdách s nízkým obsahem živin. Typickými stanovišti jsou kamenité stráně, úhory, okraje cest, výsypky, lomy, železniční náspy apod. bez zapojené vegetace. Druh je konkurenčně slabý a v pokročilých stadiích ekologické sukcese ustupuje a nakonec zcela mizí.

Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) Kamejka modronachová je vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae). V Červeném seznamu je evidována v kategorii C3 – ohrožené taxony. Roste hlavně v jižní a střední Evropě po jih Belgie a Velké Británie, dále v jižní části Ukrajiny a Ruska, v Malé Asii a v severním Íránu. V České republice je její výskyt vázán na teplejší oblasti (termofytikum) – část Polabí a Povltaví, střední Čechy, České středohoří, Moravský kras a Bílé Karpaty. Bylina vytváří dlouhé podzemní plazivé výhonky. Z nich vyrůstají dvojí lodyhy – květonosné a bezkvěté. Obojí jsou chlupaté a časem poléhavé. Výška rostliny se pohybuje od 15 do 60 cm. Listy jsou kopinaté. Květy vyrůstají ve vrcholových listenatých vijanech. Koruny květů mají zprvu purpurovou, později azurově modrou barvu. Plodem je vejčitá bělavá tvrdka. Roste v řídkých lesích, křovinách, na okrajích lesů a na křovinatých stráních. Kvete od dubna do června.

Bělolist rolní

GPS pozice

N 50° 37.524', E 13° 52.948'
[GPX]

[MAPY.CZ]