česky <<< >>>

Porcelanit z Bystřan

Historie těžebny a těžby porcelanitu

Porcelanity označované také jako porcelánové jaspisy jsou všechny tepelně přeměněné horniny, které vznikly vypálením jílovitých hornin. Kromě zemních požárů vnikají také při kontaktech jílů s vyvřelými horninami. V severočeské hnědouhelné pánvi porcelanity vznikaly v důsledku fosilních přírodních požárů při výchozech uhelných sloji v průběhu svrchního pliocénu a pleistocénu. Další zde vznikají dosud při požárech a prohořívání uhelných slojí v dobývacích prostorech od zahájení těžby v 18. století. Hlavní výchozí horninou pro vznik porcelanitů v severočeské hnědouhelné pánvi jsou bezesporu nadložní jezerní jíly s kolísavou prachovou příměsí. Porcelanity nebo porcelánové jaspisy, vytvořené v blízkosti vyhořelé uhelné sloje, mají většinou světlé barvy. Převažuje žluté zabarvení způsobené přítomným oxidem titanu. Další barvy, s nimiž se setkáváme, jsou oranžová, žlutočervená, fialově červená, hnědočervená až hnědá, někdy namodrale šedá. Porcelanit se v okolí obce Bystřany těžil od počátku 20. století. V 90. letech 20. století to byla jediná systematicky těžená lokalita, pro kterou byl stanoven dobývací prostor. Správcem dobývacího prostoru byl Palivový kombinát Ústí, s. p. Výhodou ložiska byla jeho dobrá přístupnost. Těžba probíhala porcelanitu v jednom až třech těžebních řezech do konce roku 1996. Vytěžená surovina byla používána převážně pro úpravu dočasných komunikací, stavebních a technických ploch. Vzhledem k ochraně povrchových objektů nebylo ložisko úplně vytěženo a 1. těžební řez byl zastaven v jeho okrajové části. Jedná se o denudační relikt vypálených jílů na levé straně erozního údolí říčky Bystřice před jejím vyústěním do řeky Bíliny. Na protější straně vystupují podobné denudační relikty produktivního vypáleného i nevypáleného terciéru u Nechvalic, Sezemic a Malhostic (lokalita Velvěty). Od nich je ložisko vypálených jílů Nechvalice – Nové Dvory ve směru severovýchod – jihozápad pásmem hlubší denudace (vzdušným sedlem), ve kterém vystupují podložní nevypálené jíly a jílovitě rozložené fosilní vulkanity a pyroklastika. Likvidace těžebny a následná rekultivace těžbou narušeného území byla na základě požadavku OÚ Teplice součástí projektu likvidace dolu Chabařovice.

Plochy po ukončené těžbě porcelanitu u Bystřan

Plochy po ukončené těžbě porcelanitu u Bystřan

GPS pozice

N 50° 37.432', E 13° 52.918'
[GPX]

[MAPY.CZ]