česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vápenná

Ekologická sukcese – pokročilé stadium

V kamenolomech v jižní části lokality byla těžba ukončena dříve a proces přirozené ekologické sukcese (návratu přírody) tak mohl probíhat delší dobu.

V počátečních stadiích ekologické sukcese se na plochách s těžbou obnaženým substrátem charakteristickým minimálním množstvím půdy a živin vytvořila pionýrská společenstva rostlin rané sukcese. Tyto rostlinné druhy se vyznačují schopností velmi rychlého rozšiřování do dalších narušených míst, proto vytvářejí velké množství drobných dobře klíčivých semen, většinou přizpůsobených k rozptylování větrem. Jsou světlomilné a dobře snášejí podmínky omezeného množství živin v prostředí s nepravidelným přísunem vláhy a s občasným vysycháním. Protože nedokážou konkurovat jiným druhům, musí rychle růst a rychle konzumovat dostupné zdroje. Tyto vlastnosti jsou spojeny s vysokou rychlostí fotosyntézy (přeměny světelné energie, vody a oxidu uhličitého na energeticky bohatou organickou sloučeninu – glukózu), respirace (buněčné dýchání, při kterém se z organických látek uvolňuje energie nezbytná pro životní funkce) a transpirace (vedení vody z kořenů do pletiv rostlinného těla a její výdej listy). Společenstva rostlin počátečních stadií ekologické sukcese jsou tvořena jednoletými až dvouletými bylinami a raně sukcesními druhy keřů a stromů.

Oproti tomu rostliny pokročilých stadií ekologické sukcese mohou být úspěšné proto, že dobře snášejí konkurenci většího množství jiných druhů. Snáší zastíněné prostředí. Jsou schopny růst i při nízké intenzitě světla, vyžadují však větší množství živin v půdě a stálé vláhové poměry.

Pokročilé stadium ekologické sukcese – stromy

Jsou charakteristické nízkou rychlostí fotosyntézy, respirace i transpirace. Vytvářejí menší množství větších semen, která se šíří opadem v nejbližším okolí mateřských rostlin, případně jsou rozptylována živočichy. Společenstva rostlin pokročilých stadií sukcese jsou tvořena víceletými a vytrvalými bylinami a pozdně sukcesními až klimaxovými druhy keřů a stromů. Mezi takové rostliny a stromy patří například – dřín jarní, hloh jednosemenný, buk lesní, dub letní, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, jilm drsný, jilm vaz, lípa malolistá, lípa velkolistá a modřín opadavý.

Pokročilé stadium ekologické sukcese – vysokostébelné trávníky

V komplexu kamenolomů Vápenná se společenstva druhů planě rostoucích rostlin pokročilých stadií ekologické sukcese vyskytují na plochách dna v jižních částech lomu, kde byla těžba ukončena nejdříve.

GPS pozice

N 50° 16.830', E 17° 5.440'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz