česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vápenná

Společenstva a druhy rostlin

Dna, jednotlivá patra a těžební stěny lomů nebyly nevhodně upraveny ani technickou, ani následnou biologickou či jinou rekultivací. Z hlediska rostlinných společenstev se jedná o biotop silně ovlivněný člověkem – jsou zde nálety pionýrských dřevin a ochranářsky významné porosty.

Plochy lomů jsou postupně osídlovány náletovými dřevinami. Dominantní úlohu hraje bříza bělokorá, která se zde vyskytuje velmi hojně. Další náletové dřeviny jsou topol osika, smrk ztepilý, vrba jíva a vrba křehká..

Dále zde nalezneme borovicí lesní, buk lesní, dub letní, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, jeřáb ptačí, jilm drsný, jilm vaz, lípa malolistá, lípou velkolistá a modřín opadavý.

V keřovém patře jsou dřeviny zastoupeny bezem černým, bezem červeným, dřínem jarním, hlohem jednosemenným, lískou obecnou, ptačím zobem obecným, růží šípkovou a svídou krvavou.

Dna lomů jsou pokryta především řídkým trávníkem. Hustý zapojený travní porost je pouze v jižních partiích lomového komplexu, které jsou evidentně starší, a těžba v nich byla podstatně dříve ukončena. Významná je přítomnost invazní rostliny – křídlatky japonské. Na některých místech lokality jsou patrné nepříliš výrazné stopy po trampech.

Bylo zde identifikováno celkem 161 druhů rostlin, z toho 27 druhů tvořících keřové a stromové patro. Takto vysoká biodiverzita je důsledkem velké geomorfologické rozmanitosti terénu a tím i velké rozmanitosti biotopové a ekosystémové.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin

- Vratička měsíční (Botrychium lunaria) Vratička měsíční je malá nenápadná kapradina s jediným listem, která patří do čeledi hadilkovité. Je zákonem chráněným a silně ohroženým druhem naší květeny. Je uvedena v Červeném seznamu ČR. Vratička měsíční je vytrvalá bylina s krátkým podzemním stonkem. Nese dlouze řapíkatý list, který je rozdělený na sterilní a fertilní část. Sterilní část listu (připomíná list) je přisedlá, a má úkrojky ledvinité až kosodélníkovité, celokrajné až laločnaté, bez střední žilky. Fertilní část (připomíná lodyhu) je zpeřeně členěná. List je většinou jeden, vzácně až čtyři.

Vratička měsíční

K vratičce měsíční se váže řada lidových pověr a mýtů. Bývala jí přisuzována magická moc otevírat zámky a používala se i na hojení ran. Vyskytuje se na suchých pastvinách, travnatých stráních, častěji na vápnitých půdách. Druh nemá význačné stanovištní preference, roste od nížin až do podhůří.

- Hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) Hruštička okrouhlolistá je stálozelená rostlina z čeledi vřesovcovitých. Patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny, je uvedena v Červeném seznamu. Hruštička okrouhlolistá je vytrvalá bylina s 20–30 cm vysokou přímou lodyhou. Lodyha bývá zelená až červená a úzce křídlatá a hranatá. Listy jsou řapíkaté, vejčité, až eliptické, uspořádány v přízemní růžici. Jsou kožovité s nevýrazným vroubkováním. Květenství obsahuje obvykle 10–15 bílých až narůžovělých květů s výraznou bliznovou čnělkou. Plodem je tobolka připomínající hrušku. Kvete od června do srpna. Primárním stanovištěm jsou stinné lesy se zapojeným mechovým patrem a lemová společenstva listnatých lesů. Druhotně roste často právě v lomech, kde roste nejvíce v iniciálních sukcesních stádiích. V současnosti dochází k úbytku populací této rostliny. Vymizelo již 50–90% historických populací.

Hruštička okrouhlolistá

Tato orchidej je vytrvalá bylina patřící do čeledi vstavačovitých. Je to zákonem chráněný a ohrožený druh naší květeny uvedený v Červeném. Okrotice bílá je 10–60 cm vysoká rostlina s přímou lodyhou a 3–6 listy. Jedna rostlina mívá často více květonosných lodyh. Květy jsou barvy slonové kosti, mléčně bílé, nažloutlé a velmi vzácně mohou být i nazelenalé, skládají se do chudých květenství obvykle se 3–8 jednotlivými květy. Květy vyrůstají z paždí nápadných velkých lupenitých listenů, z nichž alespoň nejspodnější je delší než květy. Okvětní listy květu jsou k sobě navzájem těsně skloněné. Květ bývá jen zřídka otevřený, naprostou většinou dochází k samoopylení uvnitř květu, semena se tvoří téměř ze všech, tedy i neopylených kvě­tů.

Okrotice bílá

Semena okrotice patří mezi nejmenší v říši rostlin. Tento druh okrotice kvete od května do června. Okrotice bílá preferuje listnaté lesy (doubravy, květnaté bučiny, dubohabřiny), křovinaté stráně a světlé lemy. Roste na humózních i kamenitých půdách. Příležitostně preferuje zásadité substráty, druh někdy s oblibou roste například na vápenci. Jen zřídka roste v nezastíněných biotopech. Okrotice bílá roste v Evropě (s výjimkou severní Evropy), od jižní Anglie po Kavkaze a severní Afriku. Tento druh je stejně jako všechny ostatní orchideje pod ochranou úmluvy CITES, nesmí se s ním tedy obchodovat bez patřičného povolení.

- Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) Vemeník dvoulistý je vytrvalá středně vysoká bylina z čeledi vstavačovitých. V České republice je jednou z nejhojnějších orchidejí. Je to zákonem chráněný a ohrožený druh naší květeny uvedený v Červeném seznamu. Vemeník dvoulistý je přibližně 30 – 50 cm vysoká rostlina. Má vzpřímenou, dutou a na průřezu hranatou lodyhu, která nese zpravidla dva až tři drobné kopinaté lístky. Na bázi nese dva velké, světle zelené a široce oválné přízemní listy. Kvete od května do července. Květenství (v horní části lodyhy) je řídký válcovitý klas složený z bílých květů. Na rozdíl od podobného vemeníku zelenavého, jeho květy voní. Druh je vizuálně velmi proměnlivý. Zajímavostí je, že jej opylují především noční motýli. Vemeník dvoulistý je stanovištně nevybíravá orchidej, roste ve světlých lesích i na loukách a vřesovištích. Roste na středně suchých i vlhčích, vždy však humózních půdách. Tento druh je stejně jako všechny ostatní orchideje pod ochranou úmluvy CITES, nesmí se s ním tedy obchodovat bez patřičného povolení.

Vemeník dvoulistý

GPS pozice

N 50° 16.868', E 17° 5.477'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz