česky english deutsch >>>

Kamenolom Vápenná

Obec Vápenná - historie a současnost

Obec Vápenná (do roku 1949 Zighartice, německy Setzdorf) se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník, zhruba 12,8 km severozápadně od okresního města Jeseník a 98 km severoseverozápadně od krajského města Olomouc. Geografická poloha je 50°17'00'' severní šířky a 17°5'51'' východní délky. Nadmořská výška administrativního území obce se pohybuje od 390 do 450 m, průměrná nadmořská výška je 408 m. Ke dni 31. 12. 2014 zde žilo 1 329 obyvatel. Katastrální území Vápenné zaujímá rozlohu 36,79 km² (z toho 2,63 km² zabírá orná půda, 0,35 km² zahrady, 0,02 km² ovocné sady, 2,98 km² trvalé travní porosty, 28,70 km² lesní pozemky, 0,12 km² vodní plochy, 0,21 km² zastavěné plochy a 1,78 km² ostatní plochy). Obec Vápenná sousedí na severu s obcí Černá Voda a s městem Žulová, na západě s obcí Skorošice, na jihu s obcí Lipová-lázně a na východě s obcemi Česká Ves a Stará Červená Voda. Geomorfologicky patří Vápenná k provincii Česká vysočina. Nejvyšším vrcholem je Studený (1 042 m n. m.), dalšími krajinnými dominantami jsou kopce Kopřivník (929 m n. m.), Kopřivný (823 m n. m.), Na radosti (979 m n. m.), Jasanový vrch (800 m n. m.) a Žulový vrch (719 m n. m.). Území Vápenné patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Hlavním tokem je řeka Vidnavka, která protéká obcí od jihu k severu a přijímá mimo jiné zleva v Lesní Čtvrti potok Obloučník a ponorný Ztracený potok (protékající osadou Polka) a zprava Vápenský potok. Na severozápadě katastru pramení pod Zelenou horou Černý potok a pod Studničním vrchem Mariánský potok. Od jihovýchodu k severu vede přes obec železniční trať č. 295 Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku. První písemná zmínka o obci zvané Seczikisdorf pochází z roku 1358, kdy ji koupil vratislavský biskup společně s celým panstvím náležejícím k hradu Frýdberku (dnešní Žulová). Na počátku 14. století byla ves zpustlá, obnovena byla vratislavským biskupem až v roce 1576. Zdejší fojtství bylo roku 1775 povýšeno na rytířský statek s poměrně malým majetkem. Od roku 1839 bylo panství v rukou rodiny Latzelů. Největší význam pro rozvoj obce měla výroba vápna ze zdejšího vápence. Již počátkem 17. století zde kromě pily fungovaly i dvě vápenné pece. Kromě toho se na území obce nalézaly lomy, v nichž se těžila žula a mramor. Těžbu a zpracování mramoru provozuje dosud firma Omya CZ, s. r. o. Vápenná, která má vlastní mramorový lom na Smrčníku nacházející se již na katastru obce Lipová-lázně. Vápenná se rovněž stala rekreační oblastí, ve které jsou zvláštními lákadly bývalé lomy (Vycpálkův, Arcibiskupský) a Jeskyně Na Pomezí vpravo od silnice I. třídy č. 60 Vápenná – Lipová-lázně – Jeseník. Vápenná je členem Mikroregionu Žulovsko, svazku obcí vzniklého v roce 2003. Obec je také od roku 1993 členem Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), které tvoří obce okresu Jeseník. Nejvýznamnějšími kulturními památkami obce Vápenná jsou římskokatolický farní kostel svatého Filipa, postavený v letech 1780 – 1781 v klasicistním slohu, který má barokní mobiliář a obrazovou výzdobu od Aloise Baucha z Vidnavy. U kostela je starý hřbitov obehnaný kamennou zdí, který je kulturní památkou. V obci se nachází také hrob sedmi obětí Frývaldovské stávky z roku 1931, Boží muka ze 2. poloviny 18 století u silnice při výjezdu na Žulovou, které jsou ukázkou práce lidových zednických mistrů ve stylu pozdního baroka, sloup se sochou Ukřižovaného, památník obětem I. světové války z roku 1925 a kamenná šachtová vápenka u nádraží. Ve Vápenné je mateřská škola a základní škola prvního i druhého stupně (1. – 9. ročník).

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Jeseník
 obec: Vápenná
 katastrální území: Vápenná (776904)
 list mapy: 14–22 (Jeseník), resp. 14–22–17
 souřadnice kamenolomu: N 50° 16.905', E 17° 5.476' Lokalita lesními cestami na severu i na jihu napojena na místní komunikace, na východě na železniční trať č. 295 se stanicí Vápenná.

Základní charakteristika kamenolomu
 typ kamenolomu: komplex čtyř stěnových a částečně zahloubených tříetážových kamenolomů
 plocha kamenolomu: cca 25 ha
 max. výška stěny kamenolomu: cca 40 m
 druh pozemků: ostatní plocha (plochy lomů podmíněně využitelné jako krajinná zeleň)
 č. parcel: 2631, 2638/1, 2700, 3611, 3910
 vlastník pozemků: Omya CZ, s. r. o. Vápenná (IČ: 45192715)
 rok zahájení těžby v kamenolomu: 1868
 rok ukončení těžby v kamenolomu: 1973

GPS pozice

N 50° 16.915', E 17° 5.554'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz