česky <<<

EVL Průlom Jizery u Rakous

Suťové lesy

Suťové lesy

Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasano-lipových lesů v suťových svazích, úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až středně živných silikátových horninách. Velkou druhovou diverzitu dřevin zvyšuje příměs druhů z kontaktních zonálních společenstev. Keřové patro je bohatě vyvinuté. Ve společenstvu bylin se uplatňují nitrofilní druhy.

Stromové patro je druhově bohatší než u jiných typů mezofilních listnatých lesů. Převládají v něm suťové dřeviny javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos) a jilm drsný (Ulmus glabra). V nižších nadmořských výškách je hojně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus), zatímco v podhorských a horských polohách je přimíšen i buk obecný(Fagus sylvatica) a naopak ustupují lípy.

Základní informace

Toto společenstvo je řazeno mezi prioritní a je předmětem ochrany v EVL Průlom Jizery. Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin.

Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 36.822', E 15° 11.769'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz