česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Květnaté a vápnomilné bučiny

Květnaté a vápnomilné bučiny

Toto společenstvo není řazeno mezi prioritní a je předmětem ochrany v EVL Průlom Jizery. Mezotrofní a eutrofní porosty nesmíšených květnatých bučin a smíšených jedlo-bukových lesů zpravidla s vícevrstevným bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní sciofyty s vysokými nároky na půdní živiny. Vyskytují se na různém geologickém podloží, na pravidelnějších svazích se sklonem do 20 stupňů, na středně hlubokých až hlubokých, trvale provlhčených půdách s dobrou humifikační schopností. Porosty jsou charakteristické vysokým zápojem.

Jedná se o vápnomilné bukové a nebo smíšené lesy s převahou buku. Vyskytují se na strmých skalnatých svazích s rendzinovými půdami na podloží karbonátových hornin – (vápenců, dolomitů, travertinů a vápnitých flyšů) v nižších polohách na chladných expozicích, ve středních polohách všech expozic a ve vyšších polohách jižní expozice. Většinou mívají druhově bohaté keřové patro. V bylinném patře se většinou mozaikovitě uplatňují druhy různých ekologických skupin – lesostepní vápnomilné, mezotrofní ale také oligotrofní druhy a prvky květnatých bučin.

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 37.083', E 15° 11.656'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz