česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Acidofilní bučiny

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Toto společenstvo není řazeno mezi prioritní a je předmětem ochrany v EVL Průlom Jizery. Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty, které se vyskytují v nižších polohách. V bukovém porostu je přimíšen dub, ojediněle jedle. Vyskytují se na minerálně chudých horninách – pískovce, ale také žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery.

Ve vyšších polohách se vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní druhy.

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 37.236', E 15° 11.424'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz