česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Ohrožení

Ohrožení

Jedním s hlavních potenciálních ohrožení jsou ovlivnění lesním hospodářstvím (zalesňování nevhodnou druhovou skladbou, nevhodná velikost pasek na prudkých svazích), neobhospodařování lučních porostů a jejich následná degradace a zarůstání křovinami a náletem.

Dále je lokality ohrožena inavazními druhy rostlin: zarůstání údolní nivy invazními druhy – netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) masivní šíření borovice vejmutovky (Pinus strobus) v lesních porostech na Drábovně. K drobným nešvarům patří také divoké skládky domovního odpadu.

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 37.511', E 15° 11.846'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz