česky >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Neživá příroda

Neživá příroda

V geologickém složení převažují křemenné pískovce, především facie spodního až středního turonu spočívající na písčitých vápencích jizerského souvrství a bazálních vápnitých jílovcích teplického souvrství.

Z geomorfologického hlediska jde o součást Jičínské pahorkatiny, podcelek Turnovská stupňovina, podokrsek Sokolská vrchovina a Klokočská kuesta. Severovýchodní hranice prochází v místech, kde je severní okraj České křídové tabule oddělený lužickým zlomem od sudetské soustavy. V oblasti jsou vyvinuta 3 pískovcová skalní města – Drábovna, Klokočské skály a Betlémské skály a Sokol. Plošiny jsou nápadně narušeny těsným erozním údolím Jizery. Vodní tok vytváří u Rakous mohutný meandr. Reliéf představují pískovcová skalní města na plošinách a hluboce zaříznuté říční údolí s prudkými svahy. V území převažují půdy typu pseudoglejů a glejů a primitivní půdy – rankery.

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 38.109', E 15° 11.707'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz