česky english deutsch >>>

Kamenolom Vinařická hora

Obec Vinařice - historie a současnost

Obec Vinařice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, zhruba 3 km severoseverozápadně od centra Kladna. K 31. 12. 2014 zde žilo 2 035 trvale bydlících obyvatel. K Vinařicím patří i místní části Mayrau, Tuháň a Barré (nacházejí se dále od centrální části obce, stavebně již spojené s kladenskou čtvrtí Švermov).

Administrativní území Vinařic zaujímá rozlohu 5,16 km² (z toho 2,14 km² zabírá orná půda, 0,29 km² zahrady, 0,18 km² ovocné sady, 0,14 km² trvalé travní porosty, 0,54 km² lesní pozemky, 0,03 km² vodní plochy, 0,23 km² zastavěné plochy a 1,61 km² ostatní plochy). Průměrná nadmořská výška obce je 347 m n. m.

Nadmořská výška urbanizovaného území obce se pohybuje od 350 do 370 m. Nejnižší místo administrativního území obce (část Vinařice – nádraží v údolí Knovízského potoka) leží ve výšce 280 m n. m., nejvýše položený je vrchol Vinařické hory (413 m n. m.). Severní částí urbanizovaného území obce prochází silnice č. II/118 Kladno – Vinařice – Slaný.

Na počátku 13. století patřily Vinařice u Kladna do jamnického újezdu, který v roce 1260 připadl králi Přemyslu Otakaru II. Ten roku 1277 daroval jamnický újezd benediktinskému klášteru Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově. Z tohoto roku také pochází první písemná zmínka o obci Vinařice. Velký rozmach zaznamenala obec až při objevu uhelných ložisek na Kladensku a Slánsku.

Dne 2. června 1875 bylo v hloubce 320 metrů nalezeno uhlí na dolu Barré a následně odkryto velké ložisko na dole Mayrau (Majrovka). Důl byl pojmenovaný v roce 1877 po dosažení uhelné sloje podle předsedy správní rady Pražské železářské společnosti Kajetánu Mayerovi von Mayrau. Následkem rozvíjejícího se průmyslu obec roku 1880 čítala 48 domů s 512 obyvateli. Do roku 1900 se počet obyvatel ztrojnásobil.

Vinařice – autor: Miaow Miaow, zdroj: wikipedia.org

Nejvýznamnějšími architektonickými a kulturními památkami v obci jsou barokní kaple ve staré vsi a areál hlubinného uhelného dolu Mayrau, v němž se nachází hornický skanzen s bohatou expozicí. Přírodní památkou je Vinařická hora (413 m n. m.), která je pozůstatkem dvou spojených monogenetických a skupiny drobnějších třetihorních vulkánů. Vedle lávových proudů zde byly dokumentovány produkty erupcí havajského, strombolského a freatomagmatického typu s povrchovým i podpovrchovým ohniskem exploze. V současnosti zde jsou opuštěné lomy, v nichž probíhala těžba kamene od 19. století do 80. let 20. století. Ve stěnách lomů jsou patrné střídavě uložené vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy. V obci se nachází věznice Vinařice.

Vinařická hora – zdroj: wikipwdia.org

Územní začlenění kamenolomu

Lokalita je dostupná pěšky po bývalé účelové komunikaci ze silnice III. třídy č. 23643 Kladno – Pchery-Humny a také ze silnice II. třídy č. 118 Kladno – Vinařice ulicí U Rybníka a po naučné stezce Vinařická hora.

Základní charakteristika kamenolomu

Vinařická hora je těleso sopečného původu se znaky povrchového vulkanismu.

GPS pozice

N 50° 11.210', E 14° 5.223'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://