česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vinařická hora

Přírodní památka Vinařická hora

Lokalita Vinařické hory je v souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, maloplošným zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka. Přírodní památka Vinařická hora byla vyhlášena dne 15. 2. 1985. Místně příslušným orgánem ochrany přírody, který zajišťuje zpracovávání plánů péče o přírodní památku a jejich následnou realizaci je Krajský úřad Středočeského kra­je.

Přírodní památka Vinařická hora se nachází v okrese Kladno na administrativním území obce Vinařice a zaujímá rozlohu 68,7693 ha. Nadmořská výška zvláště chráněného území se pohybuje v rozmezí od 270 m n. m. v údolí Knovízského potoka do 413 m n. m. ve vrcholové partii kopce. Geomorfologicky spadá Vinařická hora do celku Pražská plošina, podcelku Kladenská tabule, okrsku Slánská tabule a podokrsku Libušínská tabule, jejíž je samostatnou částí. Hlavním důvodem jejího vzniku je ochrana těles dvou spojených monogenetických a skupiny drobnějších třetihorních vulkánů a také ochrana teplomilných stepních společenstev rostlin a živočichů.

Střídající se výlevné a explozivní vrstvy vinařických vulkánů *** Střídající se výlevné a explozivní vrstvy vinařických vulkánů

Rozmanitost geologického podloží má za následek přítomnost rozličných typů vegetace, včetně v tomto regionu ne zcela běžných vřesovišť. Dominantními dřevinami jsou zde javor babyka a hloh obecný. Cenná stepní společenstva jsou udržována environmentálně šetrnými managementovými opatřeními, která zahrnují pastvu a odstraňování náletových dřevin. Na dalších plochách jsou káceny porosty invazního trnovníku akátu a vysazovány listnaté stromy odpovídající druhovému složené potenciální přirozené vegetace. Péči o toto zvláště chráněné území zajišťuje Středočeský kraj. Lokalita přírodní památky se vyznačuje značně vysokou biologickou rozmanitostí a výskytem většího počtu ohrožených i zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Vrchol Vinařické hory nabízí za příznivých povětrnostních podmínek návštěvníkům exkluzivní výhledy do krajiny, např. na Doupovské hory, město Slaný, na České středohoří a na horu Říp.

GPS pozice

N 50° 11.146', E 14° 5.080'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://