česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Dřeviny

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Dřeviny

Ve stromovém patře rozptýlených dřevin se uplatňují především náletové dřeviny s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris). Významně je zastoupena i bříza bělokorá (Betula pendula), osika obecná (Populus tremula) nebo jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Charakteristickým pro území je i dub zimní (Quercus petraea). Z dalších druhů zde roste habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), líska obecná (Corylus avellana), třešeň ptačí (Cerasus avium), břek obecný (Sorbus torminalis), smrk ztepilý (Picea abies) nebo modřín opadavý (Larix decidua).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.403', E 16° 15.450'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://