česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hradisko

Lipová alej, doupné stromy a lázeňství

Lipová alej byla vysazena podél cesty ke zřícenině hradu Rožnov v době největšího rozkvětu lázeňství v Rožnově pod Radhoštěm. Zánikem lázeňství přestaly být udržované cesty, kterými lázenští hosté chodili na procházky a přestala být udržovaná i tato alej. Zastínil ji okolní les, zarostla skupinami dřevin z náletů a byla poškozena vývraty smrků. Dnes v ní najdeme stromy zdravé i odumírající.

Doupné stromy

V aleji i ve všech částech přirozených lesů se nacházejí odumírající i odumřelé stromy v různém stupni rozkladu. Tyto tzv. doupné stromy mají velký význam pro přežívání mnoha druhů organismů. Výrazně zvyšují druhovou rozmanitost lesů a tím jejich ekologickou stabilitu.

Hnízdní dutiny si zde vytesávají strakapoud velký, strakapoud prostřední, žluna zelená i šedá a datel černý. Pod odchlíplou kůrou hnízdí šoupálek dlouhoprstý.

Opuštěné dutiny vyhledává sýkora modřinka a koňadra, brhlík lesní, lejsek bělokrký, holub doupňák, velké dutiny obývá puštík obecný a veverka obecná a mimo zimní období zde můžeme objevit i netopýra ušatého.

Ve dřevě rozpadajícího se stromu žije mnoho bezobratlých živočichů. Vhodné podmínky pro svůj vývoj zde má mohutný tesařík piluna, menší tesařík bukový nebo užiteční mravenci rodu Formica. Dutiny stromu obývají i hlodavci myšice lesní a plšík lískový.

Důležitou součásti lesního ekosystému Hradiska jsou také houby. Doposud zde bylo zjištěno asi 100 druhů hub. Ozdobou odumírajících stromů jsou dřevokazné houby, přispívající k rychlému rozkladu dřevní hmoty, např. troudnatec kopytovitý, lesklokorka ploská, na jedli a smrku rostoucí troudnatec pásovaný a ojediněle na lipách choroš šupinatý. Na tlejícím dřevu listnáčů roste hojně outkovka pestrá i jednobarvá, z lupenatých hub hlíva ustřičná, štítovka jelení a penízovka sametonohá. Vzácně se na živém buku objeví vějířovec obrovský. Z hlediska koloběhu látek v lesním ekosystému jsou důležitou skupinou houby rozkládající drobné větvičky, zbytky dřeva a listí (tzv. saprofytické houby). Pro bučiny je charakteristická špička kolovitá. Mykorhizu (soužití houbových vláken s kořeny stromů) tvoří např. penízovka dubová a ryzec dubový.

GPS pozice

N 49° 27.119', E 18° 7.312'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz