česky <<< >>>

Pavlovice

Ústí Hamerského potoka

U ústí Hamerského potoka do Mže se vodní toky zahlubují do lestkovského granodioritového masivu, ten zde místy přechází v křemenný diorit.

Výchozy granodioritu

V obou případech se jedná o hlubinné magmatity, které tuhly pod povrchem a vytváří nejrozsáhlejší plutonická tělesa s homogenní stavbou, když jsou tvořeny biotitovým typem, který se vyskytuje zde. Granodiority mají šedou barvu s namodralým nebo narůžovělým odstínem. Textury jsou masivní. Struktura může být stejnoměrně zrnitá nebo porfyrická, vyrostlice tvoří K-živce nebo plagioklasy. Z hlediska omezení minerálních zrn je běžnou granitická struktura. Podle absolutní velikosti stavebních zrn jsou granodiority nejčastěji středně zrnité. Granodiority se skládají z 20–60 % křemene, z celkového obsahu živců pak 10–35 % a 65–90 % plagioklasů. Obsah tmavých minerálů v celé hornině kolísá od 5 do 25 %. Ty zde zastupuje biotit.

Potok u svého ústí již nemá sílu unášet větší balvany, proto se hromadí v jeho korytě

Zde na soutoku se střetávají dvě turistické trasy a procházky cyklotrasa č.2167. Pokud se vydáte po zelené turistické značce, dojdete k pozůstatkům kostela sv. Jana, u kterého vycházejí na povrch výchozy výrazného křemenného suku kočovské zóny, jako zpeřené struktury českého křemenného valu a přes Oldřichov, kde se těžil uran, do Tachova. Pokud zvolíte červenou turistickou trasu proti proudu Hamerského potoka, projdete osadou Karolina Dolina a antropogenními pozůstatky vodních staveb na Hamerském potoce, připomínající historii železářství v kraji. V Karolině Dolině byla dřevouhelná vysoká pec založená v roce 1836. Trasa pokračuje do Plané. Na druhou stranu navštívíte Josefovu Huť, kde se nalézala továrna na zpracování železa. Podél mže můžete dojít až k ústí Kosího potoka a navštívit hrad Třebel, u kterého začíná stezka věnovaná Třicetileté válce, nebo podél řeky Mže dále do Svojšína.

Most přes potok je postaven z místního kamene

GPS pozice

N 49° 48.835', E 12° 45.664'
[GPX]

[MAPY.CZ]