česky english deutsch >>>

Kříženec

Kosí potok

Údolí Kosího potoka v úseku mezi bývalým Českým mlýnem a Michalovými horami v délce zhruba 5,5 km zahrnuje přírodní památku Čiperka, která leží cca 100 m od potoka v jeho levostranné nivě. Geologický charakter lokality naplňují především různě velké skalní výchozy nad levým břehem Kosího potoka.

***

Údolí Kosího potoka představuje přirozený odkryv hornin tepelského krystalinika od nízké, staurolitové, zóny na jihu u Českého mlýna (zbyly z něj pouze ruiny) až po sillimanitovou zónu pod Michalovými horami. Ve výchozech u ruiny bývalého Českého mlýna je zastižen kontakt plášťových hornin s metagranitoidy lestkovského masivu; četné xenolity tu ukazují na pohlcování pláště. Hornina zasažená kontaktní metamorfózou má poměrně nízce metamorfní vzhled s dobře rozeznatelnou původní horninou (břidlice a droby). Z minerálů obsahuje i granát a ojedinělý staurolit. První kyanity se vyskytují přibližně v křížení údolí se silnicí (Caltov), sillimanit nad ústím Hostíčkovského potoka, kde vystupují ortoruly a migmatity tělesa řazeného k hanovskému pásmu. Horniny jsou tu silně přeměněny a deformovány spolu s pláštěm tělesa masívu. Pod Michalovými horami vystupují ruly s hojným, i pouhým okem viditelným, sillimanitem a s velkými lupeny muskovitu.

***

Vývěr minerálního uhličitého pramene v nivě potoka leží přibližně na zlomovém kontaktu málo metamorfovaných amfibolitů s ložními polohami mramorů Lazurového vrchu a fylitů až svorů tepelského krystalinika.

***

Horniny náleží k starohorním komplexům tepelského krystalinika a krystalinika mariánsko-lázeňského komplexu.

GPS pozice

N 49° 52.301', E 12° 46.388'
[GPX]

[MAPY.CZ]