česky <<< >>>

Zámecká naučná stezka

Mokřad na Cigánce a Horní bartošovický rybník

Bartošovické rybníky (k.ú. Bartošovice, okres Nový Jičín, CHKO Poodří, Moravskoslezský kraj), jsou rybniční soustavou o velikosti cca 125 ha. Od roku 2003 je Horní bartošovický rybník a část Dolního rybníka (rákosina) součástí přírodní rezervace Bartošovický luh. Rybníky byly vytvořeny v 50. letech 20. století částečně na místě bývalých rybníků z 16. století. Jejich stav v polovině 80. let 20. století byl velmi příhodný pro hnízdění ptáků (rozlehlé rákosové a orobincové porosty). V letech 1986–89 došlo k částečnému vyhrnutí obou velkých rybníků. Postupem času se rybníky opět od poloviny 90. let 20. století s rozvojem litorálních porostů i následkem několika velkých povodní staly hnízdištěm větších populací ptáků a objevily se i některé nové druhy (např. husa velká, zrzohlávka rudozobá, morčák velký). V posledních pěti letech je patrný velký pokles početnosti ptačích populací, především je před zánikem dříve velká kolonie racka chechtavého. Na tomto poklesu počtu hnízdících ptáků se negativně projevovaly časté záplavy rybníků (kontaminace jejich dna ropnými produkty) a v současné době přemnožené prase divoké, vyskytující se pravidelně na ostrovech – deponicích i v hnízdím období. Od roku 2003 je Horní bartošovický rybník a část Dolního rybníka (rákosina) součástí přírodní rezervace Bartošovický luh.

Hnízdo moudivláčka lužního

Mokřady V okolí Bartošovic a Hukovic se na několika místech nachází mokřady, tzn. bažiny a močály. Nachází se v oderské nivě a jsou součástí CHKO Poodří. Mokřady tvoří přechod mezi suchozemskými a vodními ekosystémy. Výrazně ovlivňují koloběh vody, v době nadbytku dokáží zadržet obrovské množství vody, v době sucha jsou naopak její zásobárnou. Velké množství drobných vodních ploch (mokřadů) činí Poodří mimořádně významné pro rozmnožování obojživelníků. Proto patří Poodří mezi celosvětově významné mokřady, chráněné Ramsarskou úmluvou (Úmluvou o mokřadech) z roku 1971. Mokřad na Cigánce a Horní bartošovický rybník CHKO Poodří byla v roce 1993 v rámci celosvětové úmluvy o mokřadech zařazena do seznamu mezinárodně významných lokalit a celé území je začleněno do sítě evropsky významných ptačích území. Z mokřadních a vodních druhů ptáků zde můžeme pravidelně spatřit volavku popelavou a bílou, potápku roháč, husu velkou, jeřába popelavého, slípku zelenonohou, motáka pochopa, orla mořského, ojediněle i kriticky ohroženého bukače velkého.

Mokřad na Cigánce

Volavka bílá

GPS pozice

N 49° 40.475', E 18° 1.673'
[GPX]

[MAPY.CZ]