česky english deutsch <<< >>>

PP Horka

Živočichové

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Živočichové

Žluva hajní

Především díky malé výměře není Horka zvláště významná z hlediska výskytu obratlovců. Přesto tu žije poměrně početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Pozorovány zde byly některé vzácné druhy ptáků. Pravidelně tu hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), nepravidelně koroptev polní (Perdix perdix), vzácně žluna hajní (Orilolus oriolus) a krutihlav obecný (Jynx torquilla). Z bezobratlých živočichů zde můžeme pozorovat vřetenušku ligrusovou (Zygaena carniolica) a také nezaměnitelnou kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). Dalším charakteristickým druhem Horky je saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens), která je hojná především na skalnatých partiích. Nejnápadnějšími obyvateli Horky jsou denní motýli, od května do září jich tu můžeme zastihnout více než 20 druhů.

Ťuhýk obecný

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 10.768', E 16° 43.739'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://