česky english deutsch

Kamenolom Vyšný

Naučná stezka „Kamenolom Vyšný“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Vesnice Vyšný – historie a současnost
  2. Historie lomu a těžby kamene
  3. Společenstva a druhy rostlin
  4. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  5. Geologická charakteristika lokality
  6. Společenstva a druhy obratlovců
  7. Ekologická sukcese – počáteční stadium
  8. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  9. Společenstva a druhy hub
  10. Lesnická rekultivace