česky english deutsch

Rašeliniště Přebuz

Úvodní informace Naučná stezka „Rašeliniště Přebuz“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Město Přebuz– historie a současnost
  2. Historie těžby rašeliny
  3. Krušnohorské plató NATURA 2000
  4. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES
  5. Přírodní památka Přebuzské vřesoviště
  6. Společenstva a druhy obratlovců
  7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  8. Společenstva a druhy hub
  9. Společenstva a druhy rostlin
  10. Ekologická sukcese – pokročilé stadium

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://