česky english deutsch

Propadlina Dolu Jan Žižka

Naučná stezka „Propadlina Dolu Jan Žižka“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Město Chomutov – historie a současnost
  2. Společenstva a druhy hub
  3. Společenstva a druhy rostlin
  4. Historie těžby uhlí
  5. Rekultivace území
  6. Ekologická sukcese – pokročilé stadium
  7. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  8. Společenstva a druhy obratlovců
  9. Využití území – rekreace, relaxace, chov ryb
  10. Ekologická stabilita krajiny a ÚSES

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz