česky english deutsch polski >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 1

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra ( na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

EVL Niva Olše – Věřňovice

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt.

Miejsce o znaczeniu europejskim Niva Olše – Věřňovice

Miejsce o znaczeniu europejskim Niva Olše – Věřňovice zostało ogłoszone w dolinie rzeki Olzy wraz z dawnymi meandrami oraz zachowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice. Wzdłuż meandrów zostały zachowane lasy, reszta obszaru podlega gospodarce rolnej. Wielkie znaczenie ze względu na utwarzanie krajobrazu posiada zieleń liniowa. Specyficzne środowisko tworzy terasa rzeczna w okolicy Věřňovic (na powierzchni niemal 6 ha został ogłoszony Pomnik Przyrody Věřňovice). Na wspomniany pomnik przyrody nawiązuje zagajnik Dembina oraz łąki rozdzielone przez zieleń liniową. Lasy łęgu miękkiego występują zwłaszcza wokół dawnych meandrów. Występują tutaj majestatyczne egzemplarze dębów szypułkowych (Quercus robur), jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior), wiązów szypułkowych (Ulmus laevis), lip drobnolistnych (Tilia cordata) oraz klonów polnych (Acer campestre).

Ulmus leavis

Acer campestre

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 55.785', E 18° 24.372'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz