česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek

Základní informace Základní škola Dobrá má dlouholetou tradici a je úplnou spádovou školou s kapacitou 650 žáků. Kromě žáků z Dobré tvoří vysoké procento žáci dojíždějící z okolních obcí (především z Nošovic, Dobratic, Pazderny, Vojkovic, Vyšních Lhot a Nižních Lhot). Do školy dochází přibližně 440 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 dětí. Učitelé se snaží o osobnostní rozvoj každého žáka, individuálně se věnují jak žákům integrovaným, tak nadaným. Pro snadnější adaptaci prvňáčků pořádá škola setkávání s předškoláky a hned na počátku 1. ročníku projekt Kamarád. K stmelení nových třídních kolektivů v 6. ročníku přispívají adaptační kurzy. K vzájemnému poznávání a týmové spolupráci našich žáků přispívají také ročníkové projekty (www.zsdobra.cz), které jsou zaměřeny převážně na průřezová témata, na rozvoj klíčových kompetencí a jsou u žáků oblíbenou součástí vzdělávacího programu školy. Své názory a představy o organizaci školy a jejím životě prezentují zástupci tříd v žákovském parlamentu, mohou tak ovlivnit život školy, či připravované akce. Škola se pravidelně zapojuje do projektů, které umožňují nejen její pedagogický, ale i materiální rozvoj. Od školního roku 2009/2010 je zapojena do projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board a v roce 2010/2011 se škola zapojila do projektu EU peníze školám. Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, což znamená, že učitelé ve své výuce používají výukové materiály vytvořené podle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Dále jsme partnerskou školou Cambridge Centra ve Frýdku-Místku a partnerskou školou Židovského muzea v Praze. Stali jsme se také SMART Centrem interaktivní výuky 2011, jehož cílem je podpora využívání moderních technologií ve výuce a využívání práce s interaktivní tabulí Smart Board a dalšími moderními pomůckami. Vyučující prošli řadou školení v rámci tvorby výukových materiálů v prostředí SMART Notebook a tři vyučující se stali lektory pro program SMART Notebook. Škola si stanovila ve svém vzdělávání dvě priority – IC technologie a environmentální výchovu. Zaměření na práci s IC technologiemi je umožněno nadstandardním vybavením školy IC technikou. Výuka pomocí moderních technologií přispívá ke zvýšení motivace žáků i k lepšímu pochopení probírané látky díky větší názornosti a multimediálním prvkům, které výuku zpestřují a inovují. Vyučování je pro žáky zajímavé a různorodé, a to nejen díky zapojení IC technologií, ale také díky využití nových metod a učebních stylů (Tvořivá škola, RWCT, kooperativní a projektové vyučování). Druhým výrazným spíše výchovným akcentem, na který klademe při výuce a výchově důraz, je environmentální výchova. Jsme zapojeni do projektů, které podporují rozvoj ekologického myšlení. V roce 2010 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola, žáci založili celoškolní Ekotým, učí se o environmentálních tématech, vytváří Ekokodex, či navrhují různá zlepšení pro naši školu.

GPS Position

N 49° 59.656', E 14° 41.778'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://