česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Lesy – skladba a péče

Snahou správce lesa (Lesy hl. m. Prahy) je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby), včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin (např. modřín, douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf 1., ideální tedy přirozené zastoupení dřevin zobrazuje graf 2. Od roku 2007 je hl. m. Praha držitelem mezinárodního, ekologického lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Nejdůležitější principy takového hospodaření jsou:

  1. Lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země, i mezinárodní úmluvy a smlouvy, které se daná země zavázala dodržovat.
  2. Podniky lesního hospodaření musí zachovávat nebo zvyšovat dlouhodobý sociální a ekonomický blahobyt lesních dělníků a místních komunit.
  3. Lesní hospodářská opatření musí podněcovat účelné využívání rozmanitých lesních produktů a funkcí tak, aby zajišťovalo ekonomickou životaschopnost a širokou řadu environmentálních a sociálních užitků.
  4. Hospodaření v lesích musí zachovávat biologickou rozmanitost a s ní spojené hodnoty, vodní zdroje, půdu i jedinečné a citlivé ekosystémy a typy krajiny, a zajišťovat tak ekologické funkce a integritu lesa.
  5. Hospodářský plán, přiměřený rozsahu a intenzitě zásahů, má být vypracován, uskutečňován a udržován v aktuálním stavu.
  6. Hospodářské zásahy v lesích s vysokou ochranářskou hodnotou musí zachovat nebo posílit vlastnosti, kterými se tyto lesy vyznačují. Rozhodnutí, která se vztahují na lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, musí být vždy zvažována na základě principu předběžné opatrnosti.

Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 6.160', E 14° 18.626'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz