česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Šestákova studánka

Charakteristika: studánka se nachází v nadmořské výšce 319 m, je chráněna kamennou klenutou kobkou. Hloubka vody je cca 30 cm. Rozbor vody: voda je pravděpodobně chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu se slabě alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty. Obsahy dusičnanů, chloridů a iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška o pitné vodě. U všech látek jde cca o 30% navýšení. Chloridy zřejmě pocházejí ze zimního solení. Slabě zvýšené obsahy iontů železa jsou ovlivněny přírodně zvýšeným pozadím, způsobeným geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin. V podzemní vodě z této studánky naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherischia coli, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemních vod. Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu, terachlorethenu a trichlormethanu, které pocházející z odmašťovacích přípravků. Vydatnost pramene: Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. V posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá. Víte, že? Jméno získala po svých posledních vlastnících, ikdyž lidem v šáreckém údolí sloužila již od pravěku jako pastevecké napajedlo. S mizícími pastvinami se studánka postupně proměnila v bahniště a zmizela pod porostem. Studánka byla obnovena až v roce 2004 studánka Hnutím Brontosaurus, portál a zídku v roce 2005 upravil podnik Lesy hl. m. Prahy. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.643', E 14° 19.059'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz