česky english deutsch polski <<< >>>

Libotínské doly

Vodopád (400 m n.m.)

Pokud se vydáte po pěšině asi 200 metrů proti proudu Libotínského potoka dorazíte ke dvěma skalnatým stupňům na kterých tvoří potok asi 3 m vysoký vodopád a peřeje. Geologický podklad území je budován terciérními horninami těšínsko-hradišťského souvrství a vyvřelými horninami těšinitové asociace. V okolí vodopádu se nacházejí hodnotné lesní porosty, jež jsou součástí evropsky významné lokality Libotín zařazené do sítě území NATURA 2000. Na exponovaných svazích území převládají suťové lesy svazu Tilio-Acerion, které jsou v údolích potoků doprovázeny jasanovo-olšovými luhy. Na menších plochách jsou zastoupeny západokarpatské dubohabřiny a mezofilní ovsíkové louky. Plošně málo rozsáhlé avšak velmi významné jsou lesní pěnovcová prameniště. Místy jsou zde vytvořeny i svahové travertinové polokupy. Travertin – sladkovodní vápenec, se zde usazuje z pramenů a potůčků napájených vodou s vysokým obsahem rozpuštěného vápníku. Rychlost usazování travertinu v některých pramenech je tak vysoká, že zde nacházíme větvičky, listí či šišky pokryté několikamilime­trovou vrstvou vysráženého vápence. Z významných druhů rostoucích v okolních porostech jmenujme například měsíčnici vytrvalou, lýkovec jedovatý, prstnatec májový a okrotici bílou. Lokalita je pozoruhodná i z mykologického hlediska. Nacházejí se zde druhy hub vázané na přirozené lesní porosty s vysokým podílem rozkládající se dřevní hmoty. Nalezen zde byl například korálovec bukový, kotrč Němcové či kyj Herkulův. Na rozpadající se dřevo starých buků je vázán výskyt roháčka bukového. V čisté vodě potoků se rozmnožuje mlok skvrnitý.

kyj Herkulův

kyj Herkulův

Mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý

GPS pozice

N 49° 34.460', E 18° 4.675'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://