česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Suchá Dora

Základní informace

Jedná se o přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena již v roce 1969 (v roce 2009 přehlášena). Celková rozloha činí cca 20,10 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace je zbývající přirozený porost typický pro Oderské vrchy se skalními výchozy a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů.

Živá příroda

Společenstva tvoří květnaté bučiny s přechody k suťovým lesům s příměsí jilmu drsného (Ulmus glabra), javoru klenu (Acer psedoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata) a habru obecného (Carpinus betulus), které jsou charakteristické pro oblast Nízkého Jeseníku a mají mimořádný lesnický význam. Až 150 let staré porosty jsou ponechány přirozenému zmlazení. Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zmlazující buky lesní (Fagus sylvatica), javory kleny (Acer pseudoplatanus) a lípy (Tilia spp.). V bylinném podrostu převažují bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), strdivka nící (Melica nutans), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a další. Zdejší bučina je jednou z lokalit jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a žijí tu i další vzácní motýli: bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek květelový (Melitaea didyma) a okáč černohnědý (Erebia ligea). V rezervaci hojně hnízdí lesní ptáci. Při průzkumech v roce 2010 zde byl z ohrožených druhů pozorován čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud malý (Dendrocopos minor).

Daphne mezereum

Daphne mezereum

Dentaria enneaphyllos

Dentaria enneaphyllos

Suchá Dora

Suchá Dora

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 41.537', E 17° 45.761'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz