česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Skučák 1

Základní informace

PR Skučák v obci Rychvald patří mezi nevýznamnější rybniční lokality na území Moravskoslezského kraje mimo CHKO Poodří. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 30,08 ha.

Předmět ochrany

Hlavním motivem ochrany jsou společenstva vodních rostlin s kriticky ohroženým plavínem štítnatým (Nymphoides peltata) a nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Lokalita je hnízdištěm a na tahu shromaždištěm řady dnes již mizejících druhů ptáků.

Živočichové

Z obojživelníků byly při průzkumech v roce 2010 potvrzeny druhy: čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (R. esculenta), skřehotavý (R. ridibunda) a ostronosý (R. arvalis). Rezervace patří mezi nejvýznamnější ornitologické lokality Slezska a je součástí ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. V současné době se zde vyskytuje cca 26 zvláště chráněných druhů v hnízdním období nebo na tahu. Za zmínku stojí výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris), bukáčka malého (Ixobrychus minutus), prokázané hnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) a slavíka modráčka (Luscinia svacica). Lokalita se stala největším hnízdištěm racka chechtavého (Larus ridibundus) v oblasti Karvinska a Ostravska (1000 hnízdních párů v roce 2010). V roce 2010 byl zaznamenán chřástal kropenatý (Porzana porzana), druh mimořádně vzácný v Moravskoslezském kraji. V rákosinách hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus) a chřástal vodní (Rallus aquaticus).

Triturus vulgaris

Triturus vulgaris

Botaurus stellaris

Botaurus stellaris

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.826', E 18° 23.267'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz