česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Skalka

Základní informace

PR Skalka je tvořena lesními porosty na západním svahu vrchu Skalka v jižní části horského masivu Ondřejníku. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1977 na rozloze 35,44 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou zbytky staré jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru. Jedná se o jednu z mála lokalit jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v ČR.

Živá příroda

Na území přírodní rezervace převládají bučiny. Dříve hojná jedle bělokorá (Abies alba) z porostu z větší části vymizela. Z bylin jsou nejhojnější kopytník evropský (Asarum europaeum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). Botanický průzkum v roce 2010 prokázal mimo jiné výskyt těchto ohrožených druhů: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), oměj pestrý (Aconitum variegatum), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). PR Skalka je jednou z mála lokalit kriticky ohroženého jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v ČR. V území žije také řada druhů plazů, např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Hnízdí tu řada silně ohrožených druhů ptáků: sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), krahujec obecný (Accipiter nisus). Při průzkumech v roce 2010 byl z ohrožených druhů zaznamenán rovněž jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a datel černý (Dryocopus martius). Z drobných zemních savců zde žijí populace myšivky horské (Sicista betulina) a rejska horského (Sorex alpinus).

Asarum europaeum

Asarum europaeum

Gentiana asclepiadea

Gentiana asclepiadea

Anguis fragilis

Anguis fragilis

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 32.986', E 18° 17.932'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz