česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Rybníky

Základní informace

Přírodní rezervaci Rybníky tvoří mokřad v bezprostřední blízkosti silnice Kozlovice – Tichá. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1990 na rozloze 7,32 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem, který dal lokalitě název.

Živá příroda

Na rašelinných loukách se hojně rozrůstají především ostřice (Carex sp.) a sítina klubkatá (Juncus conglomeratus). Druhovou pestrost zvyšuje na vlhčích místech suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), pcháč potoční (Cirsium rivulare), p. bahenní (C. palustre) a prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata). V přilehlém lese byl zaznamenán výskyt lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). Při mapování v roce 2010 byly nalezeny mimo to nalezeny ohrožené druhy: prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Porosty dřevin tvoří ochranný pás kolem louky. Svým druhovým složením částečně odpovídají přirozené skladbě – dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další listnáče. Při entomologickém průzkumu bylo zjištěno 15 druhů střevlíků, z nichž střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) patří mezi zvláště chráněné druhy. Pravidelným ručním kosením louky se daří udržovat populace ohrožených druhů rostlin.

Eriophorum angustifolium

Eriophorum angustifolium

Drosera rotundifolia

Drosera rotundifolia

PR Rybníky

PR Rybníky

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.575', E 18° 14.644'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz