česky english deutsch <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Novodvorský močál

Základní informace

Přírodní rezervaci Novodvorský močál tvoří mokřadní louky, které v jihovýchodní části rezervace přecházejí do lesního porostu. Celá oblast se rozkládá v nivě řeky Morávky, jejíž tok najdeme jižním směrem od rezervace. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 2001 na rozloze 2,70 ha.

Předmět ochrany

Mokřad, sestávající z lesní a nelesní části, je lemován svahy potočních teras. V území se nacházejí vývěry vody, které se projevují vířením bahna na dně potoka. Potok vytváří několik hlubších tůní s téměř stojatou vodou.

Živá příroda

Ve snížené části potoční nivy převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který doprovází dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá (Betula pendula), smrk obecný (Picea abies) a vzácně jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře převažují porosty ostřice třeslicovité (Carex brizoides), hojná je přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa). Z ohrožených druhů zde najdeme ďáblík bahenní (Calla palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). V tůních a jejich okolí nachází vhodné podmínky skokan hnědý (Rana temporaria) a silně ohrožený čolek horský (Triturus alpestris). Několikrát byla v rezervaci pozorována vydra říční (Lutra lutra). Dlouhodobým cílem je zachování lesních a nelesních mokřadních ekosystémů. Zamýšlí se zlepšení vodního režimu prohloubením tůní a zřízením hrázky.

Dentaria glandulosa

Dentaria glandulosa

Calla palustris

Calla palustris

Novodvorský močál

Novodvorský močál

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 41.131', E 18° 23.658'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz