česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Mokřiny u Krahulčí

Základní informace

Jedná se o mokřady v nivě Trusovického potoka. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 2001 na rozloze 3,24 ha.

Předmět ochrany

V mokřadních ekosystémech nivy Trusovického potoka roste řada chráněných druhů rostlin. Hlavním motivem ochrany je bohatá populace kriticky ohroženého starčku bahenního (Senecio paludosus).

Živá příroda

Starček bahenní roste v současné době pouze na severní Moravě a na této lokalitě má jednu z nejbohatších populací v ČR. Mimo tohoto druhu najdeme na trvale zamokřených loukách silně ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), ohrožené druhy prstnatec májový (Dactylorzhiza majalis) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dále hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). V bezprostřední blízkosti rezervace jsou hojná společenstva podmáčených smrčin a vrbové křoviny. Lesní porosty jsou ponechány přirozenému vývoji. Uchování lučních porostů vyžaduje pravidelné kosení, jinak začínají zarůstat třtinou křovištní (Calamagrostis arundinacea). Údržbu rezervace zajišťuje občanské sdružení Sagittaria. V mokřadních biotopech se rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria).

Gladiolus imbricatus

Gladiolus imbricatus

Doronicum austriacum

Doronicum austriacum

Mokřiny u Krahulčí

Mokřiny u Krahulčí

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.044', E 17° 22.642'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz