česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Koutské a Zábřežské louky 1

Základní informace

Rezervaci, která je nejzachovalejší mokřadní oblast na Hlučínsku, tvoří rozsáhlé mokřadní a rašelinné louky, slepá ramena a tůně v nivě řeky Opavy. Vyskytují se zde ohrožené druhy mokřadních rostlin a živočichů. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 2007 na rozloze 202,93 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je část nivy řeky Opavy s vyvinutou řadou biotopů typických pro úvaly nížinných řek, na něž jsou vázána společenstva často velmi vzácných rostlin a živočichů

Rostlinstvo

Přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky tvoří ucelený soubor mokřadních luk s pozůstatky mrtvých ramen a pravidelně zaplavených tůní v nivě toku řeky Opavy a říčky Štěpánky. Na podmáčených loukách se daří pcháčovým, bezkolencovým a vlhkomilným druhům rostlin. Při botanickém průzkumu v roce 2010 byly nalezeny tyto druhy ohrožených rostlin: bradáček vejčitý (Listera ovata), stulík žlutý (Nuphar lutea), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), mochna plazivá (Potentilla reptans), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), krtičník žláznatý (Scrophularia scopolii) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Plošně největším lesním porostem je lužní les na severu území, tvořený především porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a křížencem topolu černého (Populus sp.), následuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle jeřáb obecný (Sorbus aucuparia).

Listera ovata

Listera ovata

Nuphar lutea

Nuphar lutea

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.799', E 18° 1.115'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz