česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Hvozdnice 2

Základní informace

Jedná se o meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů poskytují útočiště mnoha druhům ptáků a obojživelníků. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1989 na rozloze 56,24 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou mokřadní ekosystémy včetně soustavy Slavkovských rybníků v nivě potoka Hvozdnice a meandry Hvozdnice s výchozy podložních hornin a pleistocénních sedimentů. V jílovo-prachovitých břidlicích lze nalézt fosilizované pozůstatky bezobratlých (především schránky hlavonožců a mlžů) i spodnokarbonských rostlin. Skalní podloží na několika místech vystupuje také v korytě říčky. V bývalé pískovně, která je rovněž součástí rezervace, jsou k vidění také vodněledovcové sedimenty – uloženiny ledovcových toků a jezer.

Živočichové

Na mokřadních loukách podél Hvozdnice žijí vzácné druhy živočichů. Z chráněných obojživelníků se zde rozmnožují čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bobmbina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan zelený (Rana esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Pozorováni byli i jedinci rosničky obecné (Hyla arborea) a ropuchy zelené (Bufo viridis). Na lokalitě také pravidelně hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), chřástal vodní (Rallus aquaticus), zcela vzácně bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus).

Bufo bufo

Bufo bufo

Hyla arborea

Hyla arborea

Hvozdnice

Hvozdnice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.501', E 17° 50.277'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz