česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Džungle

Základní informace

PR Džungle leží v nivě potoka Prudník a chrání zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo-olšového luhu, které představují útočiště pro obojživelníky a ptactvo. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 2002 na rozloze 9,95 ha.

Předmět ochrany

Zbytky porostů tvrdého luhu-dubového lužního lesa se starými duby, měkkého vrbo-olšového luhu, rozsáhlých ostřicových mokřadů jako stálého biotopu chráněných obojživelníků, druhově pestré ornitofauny a bohaté populace sněženky podsněžníku.

Živá příroda

V 70. letech minulého století byla lokalita uchráněna před odvodněním a meliorací. Jedním z hlavních důvodů byla bohatá populace sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Rezervace je biotopem řady chráněných a ohrožených druhů obojživelníků a plazů, herpetologický průzkum v roce 2010 potrvdil výskyt: čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta), skřehotavého (Rana ridibunda) a hnědého (Rana temporaria), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix). Z ornitofauny je v rezervaci prokázáno hnízdění několika chráněných a ohrožených druhů, např. žluvy hajní (Oriolus oriolus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluny šedé (Picus canus) a datla černého (Dryocopus martius). Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý (Grus grus). Entomologický průzkum realizovaný v roce 2010 zjistil výskyt velkého množství hmyzu, mimo jiné i kriticky ohroženého (dle červeného seznamu), naturového brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

Natrix natrix

Natrix natrix

Džungle 1

Džungle 1

Džungle 2

Džungle 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 18.162', E 17° 43.620'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz