česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Staré hliniště

Základní informace

Jedná se o terasovitě zahloubenou těžební jámu opuštěného hliniště v průměru 4 m hlubokého, s příkrými svahy, které ji ze tří stran ohraničují, na dně s několika vodními plochami. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1989, nyní se nachází na rozloze 4,39 ha.

Předmět ochrany

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní sukcesní vývoj vegetace.

Živá příroda

Členité území zahrnuje různá sukcesní stadia vegetace v bývalém hliništi. Po ukončení těžby cihlářských hlín v padesátých letech minulého století se zde uchytily tzv. pionýrské dřeviny – bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula), ve vlhčích částech olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba jíva (Salix caprea). Mírné zastínění vytváří podmínky pro některé vzácné druhy, např. vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a lilii zlatohlávek (Lilium martagon). V bezprostřední blízkosti vodních ploch roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus), na loučkách pravidelně kvete prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza longebracteata) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Území je využíváno jako modelový objekt Střediska ekologické výchovy v Krnově. Díky hojnému výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) byla lokalita zařazena mezi evropsky významné lokality.

Platanthera bifolia

Platanthera bifolia

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Dactylorhiza longebracteata

Dactylorhiza longebracteata

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 6.532', E 17° 41.649'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz