česky english deutsch <<< >>>

Hostivařský lesopark

Péče o les

V Hostivařském lesoparku převažují porosty borovice lesní, lípy srdčité, dubu letního a zimního a modřínu evropského. Snahou správce lesa (Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území, s přihlédnutím k převážně rekreačnímu poslání lesoparku (tj. pestrá dřevinná skladba, včetně nepůvodních dřevin např. vejmutovka, douglaska). Současná péče o porosty zahrnuje vzhledem k věkové struktuře lesa především probírky, na malých částech lesa probíhá přeměna akátových porostů na porosty dubové. Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Hostivařský lesopark, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů. Text vytvořen s využitím brožury Hostivařský lesopark vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 2.780', E 14° 32.356'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz