česky <<< >>>

Lesopark Pintovka

Územní systém ekologické stability – ÚSES

Co je to ekologická stabilita?

Na krajinu můžeme pohlížet jako na živý systém, který reaguje na četné podněty. Tyto podněty se mohou vyskytovat pravidelně /střídání dne a noci, sezón, ročních období apod./, nebo nepravidelně, nahodile. Tuto vlastnost nazýváme ekologickou (dynamickou) rovnováhou. Rozloha regionálního biocentra Pintovka je 90 ha. Převážnou část plochy biocentra tvoří lesní porosty na údolních svazích řeky Lužnice. Převažují kulturní výsadby smrčin a borovic a jejich směsí s vtroušenými duby, buky a modříny. Pouze na příkrých svazích nad Lužnicí se zachovaly zbytky kyselých bučin

Charakteristika území z hlediska ÚSES

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených a pozměněných, přírodě blízkých, ekosystémů udržující přírodní rovnováhu. Regionální biocentrum „Pintovka“ je součástí regionálního biokoridoru, který je páteří systému ekologické stability území okresu Tábora. Biokoridor sleduje tok řeky Lužnice a propojuje tři regionální biocentra v lokalitách Dobronice u Bechyně, Příběnice a Pintovka u Tábora. Biocentrum – biotop, nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor – propojuje biocentra, umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Interakční prvky – zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní krajinu. Slouží jako prvotní základna různých druhů organismů. Jedná se např. o remízky, stromy, meze, sady aleje. ÚSES členíme do tří hierarchických úrovní: Lokální – má z hlediska vlivu na krajinu největší význam /velikost ekologických celků 5– 10 ha/ Regionální – je tvořena ekologicky významnými krajinnými celky s velikostí od 10 do 50 ha Nadregionální – zde se jedná o významné krajinné celky s minimální plochou alespoň 1000 ha.

GPS pozice

N 49° 24.472', E 14° 37.664'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Správa lesů města Tábora
Ing. Michala Svitáková, Ing. Jan Kalafut
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu