česky <<< >>>

Lesopark Pintovka

Člověk a les

Lesnictví Zabývá se udržováním a zvelebováním lesů a plným využíváním jejich užitků.

Kategorie lesů Kromě produkční funkce plní les i funkce mimoprodukční (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, rekreační, klimatickou apod.). Podle převládající funkce se lesy dle lesního zákona rozdělují do 3 kategorií: lesy ochranné (na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy, sutě atd.), v ČR 3,1 % rozlohy všech lesů (údaje z roku 2004) lesy zvláštního určení (pro podporu některé z funkcí je potřeba upravit hospodaření v lese, např. rekreace, výzkum, ochrana přírody na území národních parků) – rozloha 21,6 % lesy hospodářské – jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými nebo lesy zvláštního určení – plocha 75,3 %

Hlavní zásady hospodaření v lesích

  1. základním úkolem je zachování lesa pro další generace
  2. každý vlastník lesa se musí řídit lesním zákonem
  3. hospodaření v lesích u majetků nad 50 ha upravuje lesní hospodářský plán,u majetků do 50 ha toto upravují lesní osnovy. Obojí se vypracovává na dobu 10 let.
  4. hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem
  5. nesmí se kácet mladé porosty – zakazuje se obnovní těžba v porostech mladších než 80 let
  6. zabránění vzniku velkých holin – maximální velikost holiny 1 ha
  7. aby nezůstaly vykácené plochy prázdné, holina musí být zalesněna do dvou let od svého vzniku
  8. lesní zákon brání vzniku monokultur, při obnově musí být dodržen minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Cílem je pěstovat smíšené lesy, které jsou mnohem odolnější vůči škodlivým činitelům.

Obnova lesních porostů

Obnova lesa je nahrazení starého (mýtného) porostu porostem novým. Cílem obnovy je vytvoření stabilního, smíšeného lesa.

GPS pozice

N 49° 24.712', E 14° 38.818'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Správa lesů města Tábora
Ing. Michala Svitáková, Ing. Jan Kalafut
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu