česky english deutsch <<< >>>

Z Mostné hory na Varhošť

Bílé stráně – fauna, flora

Chráněné území bylo vyhlášeno již roku 1954, avšak jedna jeho část byla již chráněna od roku 1929. Jedná se o nejstarší chráněnou krajinnou oblast v severních Čechách. Vyskytují se zde lemová společenstva keřů, která přecházejí přes lesní společenstva až ke zvláště chráněným druhům rostlin. Z těchto chráněných druhů je zde vidět např. třemdava bílá (Dictamnus albus), sasanka lesní (Anemone sylvestrys), plamének přímý (Clematis recta). Z kriticky ohrožených hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus) a silně ohrožený zvonek boloňský (Campanula bononiensis) nebo také střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Je nutné zmínit i neuvěřitelnou rozmanitost druhů zdejších orchidejí. Území patří právě z hlediska výskytu zástupců čeledi vstavačovitých(Or­chidaceae) k nejcennějším v severních Čechách. Roste zde například tořič hmyzonosný (Luscinia megarhynchos). Vyskytuje se zde křovinné společenstvo tvořené lískou, svídou, jeřábem mukem a zimolezem a řídkým porostem borovice černé.

Oblast je významná i zoologicky. Žije zde zejména teplomilný hmyz. Mezi vzácné druhy patří dřepčík (aphtona atrovirens) nebo nosatec (apion flavimanum), navíc zde bylo nalezeno 16 druhů měkkýšů a 57 druhů obratlovců. Jsou to zejména ropucha zelená(Bufo viridis), strakapoud malý(Dendrocopos minor) nebo slavík obecný (Luscinia megarhynchos).

V současnosti není území hospodářsky využíváno. Dochází zde pravidelnému potlačování expanze jasanu a prořeďují se houstnoucí porosty borovice lesní.

Střevíčník pantoflíček

Střevíčník pantoflíček

Tořič hmyzonosný

Tořič hmyzonosný

GPS pozice

N 50° 33.599', E 14° 8.037'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz