česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Druhová a věková skladba lesa

Současné zastoupení dřevin – dub zimní 39 %, trnovník akát 16 %, borovice lesní 12 %, habr obecný 9 %, lípa srdčitá 9 %, jasan ztepilý 4 %, po 3 % modřín opadavý a borovice černá, po 1 % javor mléč a smrk ztepilý a ostatní dřeviny 3 %.

Ideální (přirozené) zastoupení dřevin – dub zimní 55 %, buk lesní 21 %, habr obecný 11 %, lípa srdčitá 5 %, jeřáb břek 4 %, javor mléč 3,8 %, jedle bělokorá 0,1 % a bříza bradavičnatá také 0,1 %. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území. Na území Chuchelského háje převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a lípě.

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou v Chuchelském háji je 3. věková skupina (porosty ve věku 41 – 60 let) – výsadby na původně nelesních půdách v 60. letech (les u Slivence), následuje 7. věková skupina (porosty ve věku 121 – 140 let) a 5. věková skupina (porosty ve věku 81 – 100 let). Text vytvořen s využitím brožury Chuchelský háj vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.016', E 14° 22.973'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz