česky english deutsch <<< >>>

Chuchelský háj

Péče o les

V lese jsou prováděny prořezávky či probírky porostů a výsadby stromků v rámci obnovy porostů. Velký důraz je kladen na obnovu lesa přirozeným zmlazením. Chuchelský háj je stejně jako ostatní lesy v majetku hl. m. Prahy obhospodařován podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hlavní město Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Certifikace FSC je prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to nejen lesníky, ale i nevládními organizacemi. Certifikační standard klade na vlastníky lesa vysoké nároky (celkem je posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, proto je certifikace vždy dobrovolným aktem.

V rámci certifikace FSC byly vymezeny tzv. referenční plochy, které jsou vyjmuty z intenzivního lesnického využívání. Případné zásahy musí vždy směřovat k dosažení přirozeného stavu lesních ekosystémů. Části referenčních ploch jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatření proti hmyzím škůdcům). V těchto porostech je proto možné setkat se např. s odumřelými stromy, které se ponechávají k přirozenému rozpadu a z lesa se neodstraňují. Snahou správce lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Text vytvořen s využitím brožury Chuchelský háj vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.016', E 14° 22.973'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz