česky deutsch <<<

Modřanské tůně

Modřanské a Komořanské tůně

Právě se nacházíte v oblasti mezi Modřanskými (po proudu) a menšími Komořanskými (proti proudu) tůněmi. Byly vybudovány v 19. st., aby chránily hl. město před velkou vodou. Při vysokých stavech se voda hromadila v těchto oblastech nebo se vlévala do polí na protějším břehu. S výstavbou vltavských kaskád původní funkce pominuly, avšak zde postupně vznikl druhotný, velice hodnotný lužní ekosystém. Území se nachází v J části Pražské plošiny, ve výšce 190 m n. m. Podloží oblasti je tvořeno břidlicemi letenského souvrství (prvohorní ordovik), zakrývají jej štěrkopísky nivní terasy překryté nivními hlínami. Z pedologického pohledu je to velmi hodnotná půda, tzv. fluvizemě. Lokalita je ohrožena invazí nepůvodních druhů rostlin, především netýkavky žláznaté, křídlatky a slunečnice topinamburu. Z okolních lesních porostů se zmlazuje trnovník akát a topol kanadský. Vážným nebezpečím pro fungování vodních ekosystémů by byly neuvážené vodohospodářské zásahy na řece Vltavě. V Modřanských lagunách v minulosti došlo ke kontaminaci sedimentů vypouštěním nedostatečně vyčištěných odpadních vod z areálu Léčiva Modřany.

V současné době je tato oblast navržena na přírodní památku (PP) a samotné schválení se vyvíjí velice příznivě. Hlavním motivem ochrany je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkké luhy nížinných řek v tůních, které vznikly na výhonových stavbách a koncentračních hrázkách opevnění pravého břehu Vltavy. Lokalita je významná i bohatou populací mnoha druhů ryb, obojživelníků a ptáků. Pokud bude status PP schválen, bude zde zaveden ochranný systém – asanace invazních druhů rostlin, redukce náletu akátu a hybridních topolů, zachování stávajícího vodního režimu (umožnění přeplavování při povodních) a při nadměrném zabahnění citlivá revitalizace.

GPS pozice

N 49° 59.521', E 14° 24.086'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz